Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Pojištění dětí – na co si dát pozor kromě pojišťováků?

Pojištění dětí – na co si dát pozor kromě pojišťováků?

Velice často se setkáváme s klienty, kteří si přímo v pojišťovně nebo s jejich pojišťovákem sjednali pojistnou smlouvu pro své děti a velice často jsou tyto smlouvy nesmyslně nastavené, příliš drahé a pro klienty zkrátka nevýhodné. Proč si to myslíme a jak by to podle nás mělo být správně se pokusíme popsat v následujících řádcích.

Jednoduše a srozumitelně se pokusíme předat naše názory a argumenty, jak k této problematice přistupovat. Předáme Vám informace, které Vám v pojišťovně neřeknou nebo záměrně zatají. V závěru budeme na konkrétních příkladech demonstrovat plusy a mínusy našeho přístupu tak, aby si každý rodič mohl vyhodnotit, jaký postup je pro něj výhodnější. Na příkladech z praxe Vám ukážeme, že rozdíl v pojistném plnění může být 35 tis. ale klidně i 6,2 mil Kč.

1. Potřeba pojištění

Naprosto klíčová otázka při sjednávání jakéhokoliv pojištění je, jestli dané pojištění vůbec potřebujeme. Dle našeho názoru by mělo pojištění sloužit pro pokrytí rizik, na která se člověk nedokáže sám připravit. Pojištění by mělo pomoci v situacích, kdy jde opravdu do tuhého a kdy je ohrožena finanční situace a životní standard domácnosti. Pojištění by mělo pomoci eliminovat propad v příjmech domácnosti nebo vyrovnat zvýšené výdaje související s pojistnou událostí.

Naopak by pojištění nemělo sloužit k obohacení a k vylepšení životního standardu v případě pojistné události. Když si zlomíme nohu a budeme mít díky pojištění celkový příjem 2x vyšší, než kdybychom chodili do práce, je příkladem drahého řešení. Proč? Každá pojistka totiž něco stojí a než si platit vysokou pojistku, je lepší část peněz někde spořit.

A jak to bude u pojištění dětí? Děti samy o sobě nemají žádné příjmy, ale jejich nemoc či úraz může ovlivnit finanční situaci v domácnosti. Z tohoto pohledu by tedy pojištění dávalo smysl. Jenže částky za pojištění platí rodiče. V první řadě by tedy měli mít rodiče vyřešenou svoji finanční a majetkovou situaci, aby byli schopni pojištění dětem vůbec platit. S tím souvisí potřeba primárně ochránit příjmy rodičů. Pokud budou mít rodiče zajištěný stabilní příjem, budou schopni postarat se o své děti v jakékoliv situaci a mohou také platit pojistné (cena za pojištění).

K pojištění dětí z pohledu potřeby můžeme přistupovat následovně:

a)    Potřebujeme ochránit propad příjmu rodiče, který se bude starat o nemocné dítě. Rodič nebude moci chodit do práce, bude na ošetřovném a bude mít nižší příjem, který již nebude stačit na úhradu všech nutných výdajů a bude ohrožena finanční stabilita domácího rozpočtu. V horším případě bude muset rodič opustit práci.

b)    Potřebujeme zajistit prostředky na náklady spojené s léčbou dítěte. Může se jednat o drahé léky, které neproplácí zdravotní pojišťovna, nejrůznější zdravotnické pomůcky, protetické pomůcky, speciální dieta, úpravy bydlení, cestovní náklady, pořízení nového auta atp.

Nesprávné použití pojištění dětí je takové, které vede k navyšování příjmů domácnosti a ke zvyšování životního standardu. Vydělávat na tom, že se dítě poraní nebo onemocní, nám zkrátka nepřipadá správné.

2. Jak se orientovat v pojištění dětí

Děti lze pojistit mnoha způsoby, ale ne všechny dávají z našeho pohledu smysl a ne na všechno je nutné děti pojišťovat. Pokud jsme se tedy rozhodli děti pojistit a chceme, aby pojištění fungovalo dle principů uvedených výše, měli bychom k pojištění přistupovat podle důležitosti významu jednotlivých rizik.

3. Rizika, bez kterých se žádné správně nastavené pojištění neobejde:

Trvalé následky úrazu – na rozdíl od dospělých je u dětí riziko úrazu zastoupeno výrazně více a dává tedy smysl dítě pro případ tohoto rizika pojistit. U tohoto rizika se v pojistné smlouvě sjednává základní pojistná částka, která je potom navyšována (progrese). V praxi to znamená, že čím více se jedná o vážnější úraz s vážnějšími trvalými následky, tím se vypočítává pojistné plnění z vyššího základu. Maximální plnění potom může být třeba 10násobek základní pojistné částky. Základní minimální pojistná částka by měla být alespoň 1 mil. Kč. Je potřeba si uvědomit, že děti mají celý život před sebou a výrazné zdravotní omezení může trvat po zbytek jejich života (desítky let), proto je nutné, aby pojistná částka byla odpovídající.

Vážné onemocnění – diagnóza vážné nemoci (rakovina, selhání důležitých životních orgánů atp.) je něco, co nechceme slyšet, a hlavně si nepřejeme, aby něco takového potkalo naše děti. Pokud už taková událost nastane, může pojistné plnění pomoci zvládnout náklady spojené s léčbou, propad příjmů u rodičů atp. Pojišťovny pro toto riziko uvádějí většinou seznam diagnóz, na které se pojištění vztahuje. Rozsah pojištění bychom tedy měli volit vždy co nejširší. Pojistnou částku přiměřenou našim možnostem, minimálně na úrovni jednoho násobku ročního příjmu rodiče. Ideálně výrazně více.

Trvalá invalidita – děti se sice nemohou stát formálně invalidními, ale mohou díky svému handicapu získat závislost na jiné osobě. A stejně jako u dospělých platí, že příčinou změny zdravotního stavu nemusí být pouze úraz, ale může to být také nemoc. Opět se jedná o riziko, které je časově neohraničené a má tedy výrazný finanční dopad na domácnost. Rodič v takovém případě musí mnohdy opustit svoji práci a stará se o dítě.

4. Rizika sloužící jako doplněk pojištění:

Ošetřovné – pojištění tohoto rizika je důležité tam, kde nejsou žádné finanční rezervy a kde není možnost zajistit pro děti hlídání a kde i sebemenší propad příjmu může ohrozit finanční stabilitu domácnosti. Pojistná částka se sjednává ve výši denní dávky. Pojistnou částku nastavujeme podle toho, jaký propad příjmu potřebujeme nahradit. Většinou lze sjednat pojistnou částku ve výši 100 – 500 Kč/den. U tohoto pojištění musíme počítat se spoluúčastí v podobě čekací doby. V praxi to bude třeba znamenat, že pojištění začne fungovat až od 29. dne. Není to tedy pojištění pro případ běžného nachlazení, ale pro případ již vážnějších zdravotních komplikací.

Rozhovor s Lukášem Urbánkem, který se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Jedním z 33 poradců v ČR, kteří získali nejvyšší mezinárodní certifikát EFP pro oblast finančního plánování. O tom, jak se stal poradcem, jakou službu poskytuje svým klientům a proč vyhledávají jeho služby pracovníci bank, se můžete dočíst zde.

Denní odškodné pro případ úrazu – podobně jako u ošetřovného se jedná o denní dávku, za léčení úrazu. Seznam úrazů a maximální počet dnů pro nárok na pojistné plnění bývá vymezen v pojistných podmínkách. Jedná se velmi často o pojištění u dětí. Úrazy se dětem zkrátka stávají a pro rodiče je to způsob, jak z pojistky „vytáhnout“ nějaké peníze. Všechno má ale své meze a v případě častých úrazů a častého pojistného plnění je běžnou praxí, že pojišťovna toto připojištění vypoví. Když se rozhodneme využít takového pojištění, vždy zvolíme co nejširší rozsah pojistné ochrany. U pojištění denního odškodného je nutné počítat s čekací lhůtou. Pojišťovna bude sice vyplácet pojistné plnění od 1. dne, ale pouze u úrazů, jejichž léčení trvá zpravidla alespoň 7 dní. Pojistná částka by měla ideálně odpovídat propadu příjmu rodiče, který se bude o dítě v případě úrazu starat.

Pojištění pro případ smrti – úmrtí dítěte z pohledu finančního dopadu na domácí rozpočet není nutné ošetřovat pojištěním. Jediné náklady mohou být spojené s pohřbem. Toto pojištění je nicméně nedílnou součástí pojištění dětí. Pojistnou částku doporučujeme zvolit základní, tj. cca 20 000 Kč.

5. Rizika, která pojišťovat nemusíme:

Hospitalizace – jedná se o představitelnou událost, ale z pohledu pojištění o naprostou zbytečnost, protože vícenáklady s touto událostí již pokryje pojištění z ošetřovného nebo denních dávek za léčení úrazu. Hospitalizace je pouze podmnožinou těchto rizik. Její sjednání společně s výše popsanými riziky tedy již nedává smysl a celé pojištění akorát prodražuje. Samostatné sjednání tohoto rizika je zase bezvýznamné z pohledu pravděpodobnosti. Ne každá zlomená ruka si zkrátka vyžádá hospitalizaci.

Hospitalizace následkem úrazu – další ještě více nesmyslné připojištění, které vytahuje peníze z kapsy. Jedná se o podmnožinu rizika hospitalizace. Bohužel se setkáváme s tím, že obě rizika jsou sjednána v pojistné smlouvě současně. To znamená, že v takovém případě si někdo platí za riziko hospitalizace úrazu 2x.

Jakékoliv pojištění spojené s autonehodou – mediálně velmi atraktivní rizika, ale statisticky naprosto bezvýznamné. Pojišťovny toto riziko velice často zneužívají ve svém marketingu. Nenechte se tedy napálit! Pokud někdo tímto pojištěním argumentuje, pravděpodobně vám nechce pomoci a rychle od takových rádoby odborníků utečte pryč.

Sázka na jednu kartu – některé z pojišťoven nabízí například pojištění pro případ jedné vážné nemoci atp. Opět se jedná pouze o marketing, který nemá s pojištěním nic společného.

6. Jsou děti pojištěné i bez pojištění?

Ano i ne. V případě, že se našim dětem stane jakýkoliv úraz v rámci nějaké organizované činnosti (školní výuka, družina, kroužek, tábor, sport…), s největší pravděpodobností vznikne nárok na odškodnění. Nesjednáme-li tedy dětem pojištění drobných úrazů (denní odškodné atp.), bude poskytnuto pojistné plnění i při takové události. S tímto přístupem lze zase o něco málo snížit měsíční výdaje domácnosti. V případě, že bude dítě pojištěno samotnými rodiči, vznikne nárok na pojistné plnění 2x.

Další případ může nastat tehdy, pokud dítěti někdo jiný způsobí újmu. Např. na dítě někdo skočí v bazénu nebo dítě srazí neohleduplný cyklista na cyklostezce. V takové situaci je možné uplatnit odškodnění po viníkovi, který újmu na zdraví způsobil. Mimochodem, toto je důvod, proč by měli mít všichni sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobné třetím osobám, které vychází ani ne na 100 Kč měsíčně. Toto pojištění se sjednává společně s pojištěním majetku a vztahuje se na všechny členy domácnosti.

7. A jak je to v praxi?

Nyní si ukážeme na několika příkladech z praxe, jak by takové pojištění fungovalo doopravdy. Na jednotlivých událostech si ukážeme slabiny a výhody obou porovnávaných přístupů, abyste mohli sami posoudit správnost nastavení pojistné ochrany pro své děti. Nyní si ukážeme na konkrétním příkladu z praxe, jak může být nastavena pojistná ochrana. Jaké nastavení pojistné smlouvy doporučili klientovi v pojišťovně a jaké pojištění doporučujeme našim klientům. Každé řešení má své plusy a mínusy. Optimální pojistná ochrana v podstatě neexistuje, protože je vždy potřeba zohlednit také náklady za pojištění. A popravdě řečeno, i naši klienti mají pojistnou ochranu nastavenou různě a ne vždy se podaří z pohledu pojistné ochrany nastavit vše ideálně.

Nejdříve si vedle sebe porovnáme nastavení pojistné smlouvy z pojišťovny a smlouvu kterou navrhoval zkušený finanční poradce.

Nastavení pojistné smlouvy (rizika) Pojišťovna Finanční poradce
Pojištění pro případ smrti a dožití 10 000 20 000
Riziko Lymeské boreliózy a mononukleózy 10 000 0
Vážné nemoci 100 000 2 000 000
Trvalé následky úrazu od 1 % 100 000 1 500 000
Denní odškodné za léčení úrazu 500 0
Hospitalizace 200 0
Trvalá invalidita 0 2 000 000
Ošetřovné od 28. dne 0 300
Pojistné celkem (měsíčně) 490 323

Komentář: na první pohled lze pozorovat několik rozdílů. Pro laika je to zejména cena za pojištění, ale daleko důležitější je podívat se pod pokličku a porovnat limity u jednotlivých rizik. Abychom byli 100 % objektivní, je potřeba zmínit, že pojištění sjednané v pojišťovně je ve verzi Investičního životního pojištění, kde část pojistného slouží k tvorbě rezervy (ke spoření). Nicméně spoření přes pojistku je nejdražší řešení (podrobně jsme psali v našem článku Jak spořit dětem). Pokud by se rozdíl v pojistném investoval mimo pojišťovnu, bylo by konečné skóre výrazně lepší.

Při jakých událostech nám může pojištění pomoci?

Následuje 5 náhodně vybraných příkladů pojistných událostí, které mohou napovědět, jak správně nastavit pojistnou ochranu. Na jednotlivých událostech si ukážeme slabiny a výhody obou porovnávaných přístupů, abyste mohli sami posoudit správnost nastavení pojistné ochrany pro své děti.

U každého příkladu je ukázáno, jak by probíhalo pojistné plnění v obou variantách (v jaké výši by pojišťovna poskytla pojistné plnění). Je také ukázaná bilance rodiče, který by se musel starat o dítě a nemohl pracovat a měl z tohoto důvodu nižší příjem. Pro názornost, bylo počítáno s poklesem příjmu rodiče o 9 000 Kč. V případě poklesu příjmu o 15 000 Kč by se muselo ošetřovné zvýšit z 300 Kč na 500 Kč za den. Pojištění by potom stálo 363 Kč. Obě porovnávané varianty jsou pro dítě ve věku 5 let a s délkou pojištění do 26 let věku dítěte.

Událost č. 1 – zlomená ruka na hřišti, zlomenina obou kostí za zápěstím s komplikovaným hojením bez nutnosti hospitalizace, bez trvalých následků. Celková doba léčení 90 dnů.

Nastavení pojistné smlouvy (rizika) – nárok na plnění Pojišťovna Finanční poradce
Denní odškodné za léčení úrazu (DO) Ano – 500 Kč/den 0 Kč
Hospitalizace (Hosp.) Ne – 200 Kč/den 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč Ano – 300 Kč/den
Pojistné plnění z denních dávek
Ušlý příjem rodiče za 3 měsíce 27 000 Kč 27 000 Kč
Pojistné plnění – DO 45 000 Kč 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč 18 600 Kč
Celková bilance rodiče +18 000 Kč -8 400 Kč

Z pohledu pojistného plnění je jasným vítězem pojistka z pojišťovny, ale za cenu vyššího pojistného. Domácnost v takovém případě vylepšila svůj rozpočet o 18 000 Kč.

U druhého nastavení pojistné ochrany z důvodu spoluúčasti 28 dnů nebyl kompenzován propad rodiče v plné míře. Rodiče tedy museli sáhnout do svých úspor, pokud si chtěli udržet svůj životní standard. Z našeho pohledu se jedná sice o nepříjemný zásah do domácího rozpočtu, ale na druhou stranu se s největší pravděpodobností nebude jednat o existenční potíže.

Událost č. 2 – mononukleóza bez následků, léčba 6 měsíců, z toho 5 dnů hospitalizace.

Nastavení pojistné smlouvy (rizika) – nárok na plnění Pojišťovna Finanční poradce
Riziko Lymeské boreliózy a mononukleózy Ano – 10 000 Kč/1x 0 Kč
Hospitalizace (Hosp.) Ano – 200 Kč/den 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč Ano – 300 Kč/den
Pojistné plnění za všechna rizika
Ušlý příjem rodiče za 6 měsíců 54 000 Kč 54 000 Kč
Pojistné plnění – mononukleóza + Hosp. 10 000 Kč 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč 45 600 Kč
Celková bilance rodiče -44 000 Kč -8 400 Kč

Ne vše, co se děje našim dětem souvisí s úrazem. Jsou i nemoci, které si vyžádají péči rodiče o dítě. Pro takové případy je výhodné, pokud se pojistná ochrana vztahuje také na nemoc. Ideální je zvolit vždy pojištění s co největším rozsahem pojistné ochrany. Denní dávky za léčení úrazu v takových případech nepomůžou. V případě ošetřovného je rozhodující, jestli dítě potřebuje, aby se o něho někdo staral, a již nezáleží, z jakého důvodu (nemoc nebo úraz).

Událost č. 3 – zlomená ruka při lyžování, otevřená zlomenina obou kostí za zápěstím vyžadující operativní zákrok s 10denní hospitalizací, s celkovou dobou léčení 120 dní, s trvalými následky středně těžké omezené hybnosti na dominantní ruce.

Nastavení pojistné smlouvy (rizika) – Nárok na plnění Pojišťovna Finanční poradce
Denní odškodné za léčení úrazu (DO) Ano – 500 Kč/den 0 Kč
Hospitalizace (Hosp.) Ano – 200 Kč 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč Ano – 300 Kč/den
Pojistné plnění z denních dávek – část 1
Ušlý příjem rodiče za 4 měsíce 36 000 Kč 36 000 Kč
Pojistné plnění (DO + Hosp.) 62 000 Kč 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč 27 600 Kč
Celková bilance rodiče – část 1 + 24 200 Kč – 8 400 Kč
Pojistné plnění z vážných událostí – část 2
Trvalé následky (TN) – procento dle tabulky pojišťovny 12 % 15 %
TN -procento plnění ze základní pojistné částky 12 % ze 100 000 15 % z 1 500 000
TN – pojistné plnění 12 000 Kč 225 000 Kč
Trvalá invalidita 0 Kč Ne – 2 000 000 Kč
Celkové pojistné plnění – část 2 12 000 Kč 225 000 Kč
Celkové pojistné plnění – část 1 a 2 74 000 Kč 252 600 Kč

V případě vážnějších úrazů se ukazuje síla správně nastavené pojistné smlouvy. U denních dávek je stále lepší pojištění z prvního příkladu. Naopak, pokud se již jedná o trvalé následky, je rozhodující právě limit u tohoto pojištění.

Událost č. 4 – diagnóza akutní leukémie bez nutnosti transplantace, hospitalizace 240 dní, uzdravení bez nutnosti další léčby (reálný příklad naší malé klientky).

Nastavení pojistné smlouvy (rizika) – Nárok na plnění Pojišťovna Finanční poradce
Denní odškodné za léčení úrazu (DO) Ne – 500 Kč/den 0 Kč
Hospitalizace (Hosp.) Ano – 200 Kč/den 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč Ano – 300 Kč/den
Pojistné plnění z denních dávek – část 1
Ušlý příjem rodiče za 8 měsíců 72 000 Kč 72 000 Kč
Pojistné plnění – Hosp. 48 000 Kč 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč 63 600 Kč
Celková bilance rodiče – část 1 – 24 000 Kč – 8400 Kč
Pojistné plnění z vážných událostí – část 2
Vážné nemoci Ano – 100 000 Kč Ano – 2 mil. Kč
Riziko Lymeské boreliózy a mononukleózy Ne – 10 000 Kč 0 Kč
Trvalá invalidita 0 Kč Ne – 2 mil. Kč
Celkové pojistné plnění – část 2 100 000 Kč 2 000 000 Kč
Celkové pojistné plnění – za část 1 a 2 148 000 Kč 2 063 600 Kč

V případě vážnějších úrazů se ukazuje síla správně nastavené pojistné smlouvy. U denních dávek je stále lepší pojištění z prvního příkladu. Naopak, pokud se již jedná o vážné nemoci, tak je rozhodující právě limit u tohoto pojištění.

Událost č. 5 – dopravní nehoda a následná amputace dolní končetiny nad kolenem se zachovaným kyčelním kloubem, hospitalizace celkem 30 dní, první fáze léčení 180 dní.

Nastavení pojistné smlouvy (rizika) – Nárok na plnění Pojišťovna Finanční poradce
Denní odškodné za léčení úrazu (DO) Ano – 500 Kč/den 0 Kč
Hospitalizace (Hosp.) Ano – 200 Kč/den 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč Ano – 300 Kč/den
Pojistné plnění z denních dávek – část 1
Ušlý příjem rodiče za 6 měsíců 54 000 Kč 54 000 Kč
Pojistné plnění (DO + Hosp.) 96 000 Kč 0 Kč
Ošetřovné od 28. dne 0 Kč 45 600 Kč
Celková bilance rodiče – část 1 + 42 000 Kč -8 400 Kč
Pojistné plnění z vážných událostí – část 2
Trvalé následky (TN) – procento dle tabulky pojišťovny 50 % 60 %
TN -procento plnění ze základní pojistné částky 100 % 300 %
TN – výše pojistného plnění 100 000 Kč 4 500 000 Kč
Trvalá invalidita 0 Kč Ano – 2 mil. Kč
Celkové pojistné plnění – část 2 100 000 Kč 6 500 000 Kč
Celkové pojistné plnění – část 1 a 2 196 000 Kč 6 545 000 Kč

Poslední příklad jasně ukazuje rozdíl mezi pojištěním zaměřeným na drobnosti (denní dávky, hospitalizace) a pojištěním zaměřeným na opravdu vážná rizika.

Shrnutí:

První smlouva pojištění jasně vítězí u rizik drobných úrazů, které nezanechají trvalé následky. Za všechna tato rizika rodiče obdrží více pojistného plnění a mnohdy i více, než ve skutečnosti ztratili z důvodu poklesu příjmu, který byl způsoben ošetřováním dítěte.

Námi navrhované řešení obstojí ve všech vážných případech, kdy pojistné plnění může být bez problémů i 33x vyšší, než u pojistky od pojišťovny. V drobných úrazech prohrává, avšak ne výrazně. U déle léčených úrazů prohrává s první variantou o spoluúčast v podobě 28 dnů, tj. 8 400 Kč. V případě nemoci vyžadující péči o dítě je již jasným vítězem.

Bude tedy na každém z rodičů, jak pojistí své dítě, a na prioritách, co má takové pojištění umět. Bezesporu je jakákoliv výše popsaná událost neštěstím a nikdo si ji nepřeje. A asi nám dáte za pravdu, že krátkodobý pokles příjmu ošetřujícího rodiče je možné zvládnout. Daleko důležitější je potom obstát v případech, kdy dítě vyžaduje drahé protetické pomůcky, invalidní vozík, úpravu bydlení atp. V takových případech mohou jenom počáteční náklady být v řádech statisíců korun.

Mohlo by Vás také zajímat

Jste rodiči, kterým záleží na budoucnosti svých dětí? Rádi byste jim chtěli spořit, ale nevíte jak? Zde máte k dispozici komplexní informace k této problematice. Budeme rádi, dáte-li nám zpětnou vazbu, jestli jste se dozvěděli něco nového a zajímavého. Děkujeme.

 

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky

Comments

 • monikaskubalova@seznam.cz'
  Monika Langrová
  Odpovědět

  Neskutečně napsaný článek, děkuji za otevření očí v tom, jak pojišťují pojišťovny. Je hrozně smutné, že to v dnešní době takto funguje, a že lidé nevýhodné pojistky od pojišťoven uzavírají. Kéž by se Vaše drahocenné informace dostaly k co největšímu počtu lidí.
  S pozdravem,
  Langrová

Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.